Monday, 30 March 2015

Bathari Durga (Bahasa Jawa dan Indonesia)

Bathari Durga iku mula bukane duwe jeneng Dewi Pramuni kang sulistya ing rupa. Dewi Pramuni mendhem rasa tresna marang panguwasa tribuwana, yaiku Bathara Guru.
batari durga pada awalnya mempunyai nama dewi pramuni yang sangat cantik. dewi pramuni mempunyai rasa cinta kepada penguasa 3 dunia yaitu bhatara guru.

Kanggo nggayuh ketemune rasa tresnane marang Bathara Guru, sawijining dina Dewi Pramuni tapa brata. Sawise nemoni maneka rupa pacoban lan godhan, wusanane katekan Bathara Guru, Dewi Umayi lan Bathara Kala.
untuk mendapatkan keinginanya bercinta dengan bhatara guru, suatu hari dewi pramuni melakukan tapa. setelah menemui banyak macam godaan ahirnya kedatangan bhatara guru dewi umayi dan bhatara kala.

Ing wawanrembug antarane Bathara Guru lan Dewi Pramuni, adhedhasar andharan ing Kitab Purwacarita, kaya kang kapethik ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, Bathara Guru gelem nyembadani pepenginane Dewi Pramuni kang pengin dadi prameswarine.
dalam pembicaraan antara bhatara guru dan dewi pramuni berdasarkan cerita yang dipetik dalam buku ensiklopedia wayang purwa keluaran balai pustaka, bhatara guru mau mengabulkan keinginan dewi pramuni yang ingin menjadi permaisurinya.

Ananging ora kabul sakabehe, amarga mung tata lair wae sing bisa dadi prameswarine Bathara Guru. Dene jiwane ora bisa dadi prameswarine panguwasa tribuwana iku.
tapi tak terjadi semuanya karena dari fisik saja yang bisa menjadi permaisurinya betara guru. sedangkan jiwanya tak bisa menjadi permaisuri penguasa 3 dunia tersebut.

Amarga kasektene Bathara Guru, Dewi Umayi lan Dewi Pramuni banjur ijolan raga. Jiwane Dewi Umayi manjing ing ragane Dewi Pramuni, lan suwalike jiwane Dewi Pramuni manjing ing ragane Dewi Umayi kang arupa raseksi.
karena kesaktian bhatara guru, dewi umayi dan dewi pramuni lalu bertukar raga. jiwanya dewi umayi berdiam di raga dewi pramuni dan sebaliknya jiwa dewi pramuni berdiam di raganya dewi umayi yang berupa raksesa perempuan.

Adhedhasar andharan ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, Dewi Pramuni (jiwane Dewi Pramuni kang manjing ing ragane raseksi Dewi Umayi sabanjure antuk jejuluk Bathari Durga kang tegese kuciwa, ala, ora nyenengake. Lan sabanjure Dewi Durga dipacangake kalawan Bathara Kala.
berdasarkan tulisan di buku ensiklopedia wayang balaipustaka dewi pramuni (jiwa dewi pramuni yang ada dlm raga raksasa betina dewi umayi selanjutnya mendapat julukan bhatara durga yang artinya kecewa jelek dan tidak menyenangkan. dan kemudian batari durga di pasangkan dengan bhatara kala

Lan wiwit wektu iku, Bathari Durga disembah dening para kang ngrasuk agama Durga. Bathari Durga katetepake dumunung ing kayangan Krendayana. Kayangan iku sabanjure kondhang sinebut pasetran Gandamayit/Ganda Umayi.
dans ejak saat itu bhatari durga disembah oleh mereka yang menganut agama durga. bhatari durga ditetepkan bertempat tinggal di krendayana. kayangan itu selanjutnya lebih terkenal dengan sebutan pasetran ganda mayit/ganda umayi.

Bathari Durga antuk jejibahan nguwasani para gandarwa, setan lan titah datan kasat mata liyane kang asipat durangkara. Ing jagad pewayangan, wandane Bathari Durga iku arupa Rangkung.
bhatari durga mendapatkan tugas menguasai genderuwo, setan dan mahluk yang tidak dapat dilihat lainya yang bersipat jelek. dalam jagad pewayangan bentuk bhatari durga berupa rangkung?(maaf ga ngerti saya makna rangkung)

Dene Dewi Umayi (jiwane Dewi Umayi kang manjing ing ragane Dewi Pramuni) iku watake sabar, rasa pangrasane alus sarta landhep, adil, wani mbelani bebener, tanggung jawab, bekti mring sisihane lan gemati marang anak turune.
sedangkan dewi umayi (jiwanya dewi umayi yang berada dalam raga dewi pramuni)itu berwatak sabar, sipatnya halus dan tajam mata bhatinya, adil dan berani membela yang benar, bertanggung jawab dan berbahkti kepada suaminya dan sangat sayang pada anak keturunanya.[/b]
Ing lakon carangan Sudamala, Bathari Durga antuk ruwat lan bisa luwar saka wujud raseksine dening Sahadewa. Bathari Durga sabanjure palakrama kalawan Bathara Kala lan peputra Dewasrani.
dalam lekom karangan sudamala bhatari durga dapat ruwat dan bisa keluar dr wujud raksasa nya oleh bantuan sadewa. bahatari durga lalu kimpoi dengan bhatara kala dan memiliki putra bernama dewa srani

Ing jagad pedhalangan, Dewasrani iku putrane Bathari Durga lan Bathara Guru. Bathari Durga duwe hak paring bebana marang sapa wae kang nyembah dheweke.
dlm jagad pedalangan dewa srani itu putra batari durga dengan batara guru. batara durga punya hak memberi pembalasan kepada siapa saja yang menyembah dirinya

Ing lakon Sumbadra Larung, Bathari Durga paring pangestu marang pepenginane Burisrawa kanggo nresnani Dewi Sumbadra. Ing lakon Pancawala Lena, Bathari Durga mbiyantu Leksmana Mandrakumara, pangeran pati ing Astina, lan paring pangestu marang pepenginane Leksmana kang arep nglamar Dewi Pergiwati, putrane putri Arjuna.
dalam lakon sumbadra larung bhatara durga memberi restu pada keinginan burisrawa untuk mencintai dewi sumbadra. dalam lakon pancawala lena batari durga membantu lesmana mandrakumara putra mahkota dari hastina. dan juga memberi restu kepada keinginan leksamana yang mau melamar dewi pergiwati, putri dari arjuna

Dene ing lakon Wahyu Cakraningrat, Bathari Durga paring bebana marang Samba, putrane Sri Kresna, lan paring pangestu mring gegayuhane kanggo ngrebut Wahyu Cakraningrat. Sapa kang kasil ngrengkuh Wahyu Cakraningrat pinitaya bakal dadi raja gung binathara.
dalam lekon wahyu cakraningrat batari durga memberikan restu pada samba putranya sri kresna, dan memberikan restu kepada keinginannya untuk merebut wahyu cakraningrat. siapa yang berhasil merebut wahyu cakraningrat akan dipercaya menjadi raja agung di dunia.

Ananging ing telung kedadeyan iku, kabeh ora ana kang bisa kasembadan pepenginane. Kabeh gegayuhane para satriya ing telu kedadeyan iku padha cabar. Iku amarga pepesthen tumrap sipat jiwane kang adoh saka sing dipengini.
tapi dalam ke 3 kejadian itu. semua tak ada yang bisa kejadian keinginanya. semua keinginan para satria di 3 kejadian itu pada batal. karena kepastian dari sipat jiwanya yang jauh dari yang diinginkanya.

Teruskan membaca..

Bima Bungkus (Bahasa Jawa dan Indonesia)Jejer Ngastina. Duhkitaning Prabu Pandu lan Dewi Kunti jalaran lahire ponang jabang bayi kang awujud bungkus. Tan ana sanjata kang tumawa kanggo mbedah bungkus. Kurawa uga melu cawe-cawe arsa mecah bungkus, sanadyan amung lelamisan, bakune arsa nyirnaaken si bungkus. Wisiking dewa sang bungkus den bucal ing alas Krendawahana..

jejer hastina. sangat berduka prabu pandu dan dewi kunti karena kelahiran anak jabang bayi yang ebrwujud terbungkus. tak ada senjata yang mampu untuk memecah bungkus. kurawa juga ikut membantu selalu ingin mecah bungkus walopun cuma omong doangan saja, malah tujuan utamanya penegn membunuh snag bayi itu sendiri. dapat wangsit dewata bayi bungkus dibuang di hutan krendawahana

Ing pertapan Wukir Retawu Bagawan Abiyasa kasowanan Raden Permadi kang kaderekaken repat punakawan.  “Kanjeng Eyang, kadi pundi nasibipun Kakang Bungkus, sampun sawetawis warsa mboten wonten suraos ingkang sae, bab menika Eyaang, andadosaken duhkitaning Kanjeng Ibu Kunti…”

di pertapaan wukir retawu begawan abyasa kedatangan raden permadi yang dikuti oleh punakawan.
“kakek bagaimana nasib kakak bungkus, sudah sampe beberapa tahun tak ada kabar baik mengenai ini eyangg, menjadikan dukanya ibu kunti”

Tartamtu Sang Winasis kang pancen luber ing pambudi sampun pirsa apa kang dadi lakon.
“Putuku nggeeer, Permadi, mangertiya jer kakangmu nembe nglakoni karmane, ing tembe kakangmu Si Bungkus bakal dadi satriya utama, lan bakal oleh apa kang sinebut wahyu jati…”

tentu saja sang winasis yang emmang dipenuhi oleh budi luhur sudah mengetahui apa yang jadi lelakon.
“cucuku ngger, permadi, mengertilah kalo kakakmu lagi menjalani karmanya, di kemudian hari kakamu si bungkus akan jadi satria utama dan bakal emndapat apa yang disebut wahyu jati”

Anane Si Bungkus ndadekake gegering suralaya. Bumi gonjang ganjing kadya binelah, samodra asat.
Ing Suralaya, Batara Guru nimbali Gajahsena, putra sang batara kang awujud gajah, kinen mecah si bungkus saengga dadi sejatining manungsa. Sang Guru ugi angutus Dewi Umayi kinen nggladhi kawruh babagan kautaman marang si bungkus.

adanya bungkus menjdikan gegernya suralaya. bumi gonjang ganjing seperti dibelah. lautan menjadi kering. di suralaya batara guru memanggil gajah sena putra sang batara yang berwujud gajah untuk memecah si bungkus sehingga menjadi sejatining menungso. sang guru juga mengutus dewi umayi untuk melatih tentang kautaman kepada si bungkus

Purna anggennya peparing ajaran marang si bungkus, Dewi Umayi aparing busana arupa cawat bang bintulu abrit, ireng, kuning, putih, pupuk, sumping, gelang, porong, lan kuku Pancanaka.

setelah memebrikan pengajaran kepada si bungkus, dewi umayi memberikan buana berupa cawet bang bintulu merah, itam, kuning, putih, pupuk, sumping, gelang, porong dan kuku pancanaka.

Salajengipun, Gajahsena mbuka bungkus. Pecahing bungkus dados sapatemon kekalihipun, kagyat dados lan perangipun. Binanting sang Gajahsena. Sirna jasad sang gajah. Roh lan daya kekiatanipun manjing jroning angga sang bungkus.

selanjutnya gajahsena membuka bungkus, pecahnya bungkus jadi ktemunya keduanya, kaget lalu terjadi perang. dibantinglah gajah sena. sirna jasah gajah. roh dan daya kekuatanya manjing dalam badan si bungkus

Praptene Betara Narada.
Si Bungkus tumakon marang Sang Kabayandewa, “Heemmm, aku iki sopoh?”

datanglah bhatara narada,
si bungkus bertanya pada sang kabayadewa,”heeem, aku ini siapa?
“Perkencong, perkencong waru doyong, ngger, sira kuwi sejatine putra nomor loro ratu ing Amarta Prabu Pandudewanata. Sira lahir awujud bungkus, lan kersaning dewa sira kudu dadi satriya utama…, lan sira tak paringi tetenger Bratasena ya ngger…”

perkencong perkencong waru doyong, ngger kamu itu sejatinya putra nomer dua dari raja dimarta prabu pandu dewanata. kamu lhir berwujud bungkus, dan kemauan dewata kamu menjadi satria utama, dan kamu kukaish nama bratasena ya ngger”

Rawuhipun Ratu saking Tasikmadu kang nyuwun senjata pitulungan marang Bratasena kinen nyirnakaken raja raseksa aran Kala Dahana, Patih Kala Bantala, Kala Maruta lan Kala Ranu. Para raseksa sirna. Sekakawan kekiatan saking raseksi wau nyawiji marang Raden Bratasena, inggih punika kekiatan Geni, Lemah, Angin lan Banyu.

datanglah ratu dari tasikmadu yang meminta pertolongan kepada bratasena untuk emnyirnakan raja raksesa bernama kala dahana. patih kala bantala, kala maruta dan kala ranu. para raksasa sirna. dan semua kekuatan para raksasa tadi menyatu dlm tubuh raden bratasena, itulah kekuatan api, tanah, angin dan air
Teruskan membaca..

Laire GathutkacaIng sawijining dina, kaluarga Pandawa lima lagi remen-remene uga prihaten sanget nalika putane Raden Werkudara lan Dewi Arimbi lair. Amarga bayi kang dilahirake dening Dewi Arimbi awujud raksasa, lan sampun umur 1 taun ari-arine isih nempel durung bisa pedhot. Putrane Raden Werkudara lan Dewi Arimbi mau diwenehi jeneng Tetuka, nanging ing sawijining dina banjur dadi Gathut Kaca.

Amarga nalika lair Tetuka awujud raksasa (buta), Raden Werkudara lan para sedhereke Pandhawa ngrasa isin, amarga Tetuka awujud raksasa lan tali pusare durung pedhot-pedhot. Banjur para Pandhawa lima padha ngupaya kepriye carane bisa ngubah Tetuka dadi wujud manungsa biasa lan medhot tali pusare Tetuka kuwi. Kanggo ngrampungake masalah iki banjur Arjuna diutus kanggo njaluk pitulungane para Dewa kanthi cara semedi njaluk petunjuk para Dewa. Ing wektu kang padha, Panglima perang Kurawa yaiku Karna uga nglakoni semedi njaluk senjata pusaka marang Dewa.

Kaprasahan lan Kekhusyukan semedi kang dilakoni Arjuna iku bisa dadekake goncange kahyangan, saengga Dewa gawe kaputusan bakal menehi pusaka kanggo medhot tali pusare Tetuka, saengga ari-arine bakal pedhot saka awake. Banjur Bathara Narada diutus kanggo menehake senjata Kunta wijayadanu marang Arjuna. Ing kene kedadean anane kakeliruan, Bathara Narada ora bisa bedakake antarane Arjuna lan Karna kang padha nglakoni semedi.

Amarga saka Bathara Narada kang ora bisa bedakake Arjuna lan Karna, akhire Bathara Narada menehake senjata marang Karna. Nalika ngerti yen kliru, Bathara Narada banjur cepet-cepet goleki Arjuna lan ngutus Arjuna njaluk senjata Kunta wijayadanu marang Karna. Ora suwe Arjuna wis ketemu Karna lan njaluk senjata Kunta wijayadanu marang Karna. Nanging Karna ora gelem menehake senjata Kunta, banjur ndadekake perang tanding antarane Arjuna lan Karna. Ing perang mau akhire Arjuna bisa ngrebut sarung pusaka, nanging senjatane isih digawa mlayu Karna.

Arjuna mulih kanthi gawa sarung/warangka senjata Kunta wijayadanu. Senjata mau pancen sekti, karo sarunge wae bisa medhot tali pusare Tetuka. Nanging anehe sarung senjata mau mlebu ing jero awake Gathut Kaca. Sawise iku Kresna ngramalake kadadean kasebut, bilih besok Gathut Kaca bakale mati ing tangane kang duwe senjata kasebut.

Ing wektu iku kahyangan para Dewa lagi ngadepi masalah gedhe. Patih Sekipu lan bala tentarane ngobrak-abrik kahyangan amarga diutus Prabu Kala Pracona. Para Dewa kalah banjur Sang Hyang Bathara Prabu ngutus para Dewa supaya golek jago kang bisa ngalahake Sekipu lan Kala Pracona. Akhire Bathara Narada diutus ngubengi jagad raya, menawa ana satriya kang khusyuk semedine, saengga bisa ngalahake Patih Sekipu lan Prabu Kala Pracona.

Satriya Pandhawa ing wektu iku lagi khusyuk semedine njaluk marang Dewa supaya ngubah wujud Tetuka kang wujud raksasa.  Amarga semedine kang kanthi temenan iku, bisa ngubah langit dadi peteng, gunung-gunung padha obah, segara asat amber, lan jagad gonjang-ganjing, sarta udan salah mangsa. Saka kadadean iku Bathara Narada ngerti yen ana manungsa kang khusyuk semedi njaluk marang Dewa supaya maksude dikabulake Dewa.

Bathara Narada banjur gugah semedi para Pandhawa. Nanging Bathara Narada njaluk marang para Pandhawa menehake bayi Tetuka marang dheweke supaya didadekake jago nglawan Patih Sekipu lan Prabu Kala Pracona kang wis ngrusak kahyangan. Sawise entuk ijin saka Pandhawa, bayi Tetuka digendhong digawa mabur dening Bathara Narada ing Kahyangan.

Nanging Sekipu lan Kala Pracona ora gelem nglawan bocah cilik. Akhire, Bathara Narada nggawa Tetuka marang ahli senjata pusaka Empu Ramadi. Sang Empu siap nempa Tetuka supaya siap tanding karo Sekipu lan Kala Pracona. Banjur Tetuka digowo ing kawah Candradimuka, dilebokake ing kawah bebarengan karo kabeh pusaka ampuh.

Balunge digawe saka wesi. Drijine saka gunting, telapakane saka pacul, brengose saka kawat. Sawise iku banjur dijipuk maneh saka kawah. Tetuka ora awujud bayi, nanging awujud pamuda kang wis dewasa nanging durung bisa ngomong. Banjur diobati supaya bisa ngomong. Tetuka diwenehi jeneng lengkap, yaiku Gathut Kaca lan Kacanagara.

Dening Bathara Guru diwenehi 3 busana pusaka. Kang kapisan Caping basunanda, supaya yen udan ora teles lan yen panas ora kepanasen. Kang kaping pindo, kotang antakusuma, supaya bisa mabur tanpa elar. Kang kaping telu, selaput pada, supaya yen mabur ing duwur lemah bisa lancar tanpa gangguan angin.

Dening Bathara Narada, Gathut Kaca banjur ditemokake karo Kala Pracona. Kaloro-lorone pada perang. Kabeh Dewa Dewi ndelok perang tanding iku. Kabeh padha ngarepake Gathut Kaca menang lan bisa balekake katentraman ing kahyangan. Akhire sawise tarung, Gathut Kaca bisa ngethok sirahe Kala Pracona.

Karlina Setiyanti
http://karlinasetiyanti.wordpress.com
Teruskan membaca..
Friday, 27 March 2015

Raden Samba (Bahasa Jawa)Raden Samba, satriya ing Paranggarudha, uga akekasih raden Wisnubrata. Baguse ora njamak, awit wong-wong padha alok baguse kaya Samba, nadyan wong bagus sepirang-pirang. Kejaba misuwur bagus, ngandikane nggrecek, renyah, luwes, lan marak ati. Ana ing negara Dwarawati katengen dening Sang Prabu Kresna. Nadyan Prabu Kresna kagungan patih kang tanggon yaiku Udawa, nanging saben pisowanan kang diajak rembugan prakara negara ya mung Raden Samba.

Tembunge mangkene : “Sanadyan wong ing negara Dwarawati kene akeh sing sakepel gumbalane, sarta jembar dhadha bahune, nanging ora ana kang pantes sun ajak mbabati kang rungkut kajaba amung jeneng sira pribadi kulup”, mangkono pangandikane Sri Kresna marang Raden Samba.
Samba iku panjanmane Bathara drema, garwane Dewi Dremi widadari ing Kaendran. Amarga bathara Drema manjanma menyang madyapada, mangkono uga bathari Dremi uga manjanma ing madyapada, apeparab Dewi Hagnyanawati. Sarehne Dewi Hagnyanawati iku panjalmane bathari Dremi, ana ing madyapada mesthine kudu dadi garwane bathara Drema yaiku Samba. Nanging nyatane ora mangkono. Dewi Hagnyanawati malah dadi garwane Suteja, ya Prabu Boma, ya Bomantara utawaBomanarakasura, Ratu ing Trajutrisna. Jalaran panjanmane bathari Dremi salah alamat dadi garwane Prabu Boma, Samba kerep ngengleng ngalami gerah asmara, kagawa saka bangeting kasmaran marang Sang Dewi. Kasmaran kang ora nate kapadhan ing sih, marga bangeting adohe saka dununge Hagnyanawati saka Dwarawati, lan saka angele ambah-ambahane dalane menyang Praja Trajutrisna.

Pinuju ing sawijining wektu pasowanan njaba, Raden Samba den adhep ingkang paman Raden Harya Setyaki lan Patih Udawa. Lagya imbal wacana ing pagelaran, dene kang dirembug bab ketentremaning negara. Nanging ora ana dhawuh apa-apa, ora suwe pasowanan dibubarake. Gantya kawuwusa ing dina iku Samba nuruti ardaning napsune lungguh nglamun kelingan marang Dewi Hagnyanawati, dumadakan karawuhan Widadari Bathari Wilutama (Dewi Tilottama), ibune Haswatama. 

Dewi Wilutama ngandika sumedya tetulung, saguh njujugake Samba menyang Trajutrisna ing wayah bengi, supaya bisa sapatemon lan pepasihan lawan Dewi Hagnyanawati. Nanging kesaguhane Dewi Wilutama iku mawa sarat mangkene : tindake Samba kudu ana ing ngarep, Dewi Wilutama ana ing mburi. Sajrone lumaku ana ing dalan, Samba babar pisan ora kena noleh wuri. Samba saguh netepi sarat mangkono mau, mula bengine sida dijujugake dening Sang Widadari Dewi Wilutama menyang Praja Trajutrisna. Tindake Samba ana ing ngarep, Dewi Wilutama ana ing wuri.

Nagara Trajutrisna iku dununge ana ing sajroning bumi, dalane peteng lelimengan. Nanging nalika semana, bareng Samba wis manjing ing bumi ngambah dalan menyang Trajutrisna ditut wuri dening Widadari Wilutama, dumadakan mak byar! Dalane katon padhang, lan saya suwe mundhak padhange. Bab iku kang gawe gumun ngunguning panggalihe Samba. Dheweke nggraita mangkene, “Apa baya kang sumorot anelahi madhangi dalan iki”. Samba ing batin kepingin banget sumurup barang apa sumorot madhangi dalan, nanging dheweke ora wani noleh memburi wedi didukani dening Dewi Wilutama. Saya suwe saya gedhe derenging panggalihe Samba nganti ora bisa ngendhaleni kepingine priksa wujude barang kang dadi tuking pepadhang. Await saka iku, Samba banjur noleh memburi, sanalika priksa Dewi Wilutama nglegena (wuda). Kang sumunar padhang iku murate Sang Dewi. Amarga Samba wani nerak wewalere Sang Dewi, wanuh wani noleh memburi, Widadari Wilutama duka tan sinipi. Samba disotake mangkene, “muga-muga sakpraptamu ing taman sari, sajroning lagi pepasihan klawan Dewi Hagnyanawati kawruhan dening Bomanarakasura kang banjur njejuwing sliramu”.

Sawise ngesotake mangkono, Dewi Wilutama banjur kondur marang kawidodaren. Wiwit Samba noleh memburi, banjur mak pet, peteng ndhedhet, pepadhang sanalika ilang, dalan menyang Trajutrisna dadi peteng ndumuk irung. Sanadyan mangkono, Samba meksa mbanjurake sedyane menyang Trajutrisna. Tindake kanthi gegrumutan, gagap-gagap dalan. Sapraptane ing Trajutrisna, Samba njujug ing taman sari. Panjenengane klakon sih-sinisihan karo Dewi Hagnyanawati ana ing Pantisari (omah ing tengahing taman sari).

Sajroning Samba lan Dewi Hagnyanawati kasengsem lagi padha sih-sinisihan, dumadakan Prabu Bomanarakasura lumebu ing taman sari, terus manjing ing Pantisari. Samba dicekel lan diprajaya sarana dijejuwing sarirane dening Prabu Bomanarakasura. Nanging ana carita liya kang nyebutake mangkene : Prabu Boma munggah ing Suralaya nedya ngendhih pangwasaning Dewa. Prabu Kresna pininta sraya dening dewa, ndikakake nanggulangi krodhane Prabu Boma. Paminta srayane dewa disaguhi dening Prabu Kresna. Prabu Kresna munggah ing kahyangan Suralayua perang lumawan Prabu Boma. Sadurunge ing bantala wis pinasang anjang-anjang, kionarya nadhahi punarpane Prabu Boma. Wusana sanjata cakra lumepas thel kena janggane, kwandha kesangsangh ing anjang-anjang, Prabu Kresna unggul ing yuda, Dewi Hagnyanawati dadi duwekke Samba.
Teruskan membaca..

Kala Bendana (Bahasa Jawa)

Kala bendana tansah nresnani lan ngiringi Gathotkaca

 

Ditya Kalabendana iku anake ragil Prabu Arimbaka, raja nagara Pringgadani. Kalabendana duwe sedulur cacah pitu, yaiku Prabu Arimba, Prabu Arimbi, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa lan Prabakiswa utawa Prabakesa.

Miturut andharan ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, 1991, Kalabendana awujud raseksa kunthing, praupane edhum, ora pinter, jujur, wicarane alus nanging celat. Dheweke duwe rasa sih lan tresna banget marang Gathotkaca, sing ora liya ponakane. Kalabendana ngiringi Gathotkaca tumuju Suralaya nalika arep didu kalawan Prabu Pracona utawa Percona.
Nalika Gathotkaca sing isih bayi didu kalawan Ditya Kasipu utawa Sekipu, utusane Prabu Pracona, dheweke mati amarga dicakot. Kalabendana banjur ngamuk mbela Gathotkaca saengga akeh prajurit pangiringi Kasipu sing mati, wusana Ditya Kasipu kaweden meruhi kridhane Kalabendana.

Gathotkaca sing mati dening jawata banjur dikum ing kawah Candradimuka, digodhog bebarengan maneka warna sanjata, saengga sanjata-sanjata iku ndadekake ragane Gathotkaca ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurinda. Wusana Gathotkaca banjur didu maneh kalawan Ditya Kasipu, saengga kasil mateni utusane Prabu Pracona iku. Malah Prabu Pracona dhewe uga kasil dipateni dening Gathotkaca.

Nalika kedadeyan kramane Brajadenta kanggo nguwasani dhampar keprabon Pringgadani, Kalabendana mehak sing ora sarujuk kalawan Brajadenta. Kawitane Kalabendana iku jenenge Kalakatung, amarga tansah nuwuhake lan nemoni kacilakan utawa bendana banjur dijenengake Kalabendana.

Ing lakon Gathotkaca Sraya, Abimanyu ngapusi sisihane sing kapisan, Dewi Siti Sundari (anake Prabu Kresna). Abimanyu kandha yen dheweke arep mbebedhag ing alas, ananging kasunyatane Abimanyu tumuju Wirata bebarengan Gathotkaca kanggo nglamar Dewi Utari.

Kalabendana dipasrahi njaga Dewi Siti Sundari. Dene Dewi Siti Sundari sing krasa ora kepenak atine amarga ditinggal Abimanyu banjur ngutus Kalabendana supaya nggoleki Abimanyu. Kanthi kasektene, Kalabendana bisa ngambu kringete Gathotkaca lan bisa nemokake kekarone, Gathotkaca lan Abimanyu. Kekarone ana ing keputren Wirata nembe gegojegan kalawan Dewi Utari.

Kalabendana ngejak kekarone bali mulih lan ngandhakake yen sisihane Abimanyu sedhih atine amarga ditinggal. Amarga wicarane Kalabendana iku, Dewi Utari ngerti yen Abimanyu wus duwe sisihan. Amarga mangkel lan krasa diapusi dening Abimanyu, Dewi Utari nyepatani Abimanyu yen samengkone bakal mati kanthi tatu arang kranjang ing paprangan Baratayuda.

Gathotkaca dadi muntab amarga tekane Kalabendana. Gathotkaca lali marang jejere bapak cilike iku. Kalabendana diglandhang metu lan diajar nganti mati. Sadurunge nemahi pati, Kalabendana nyepatani Gathotkaca yen ing sawijining dina dheweke bakal males tumindake Gathotkaca ing perang Baratayuda.

Ing perang Baratayuda babak kaping IV, Suluhan, sumpahe Kalabendana kasembadan. Sabanjure, sawise mangerteni dhodhok selehing prekara, nesune Dewi Siti Sundari disuntak marang Semar, pamonge Abimanyu. Semar dhewe genten nyepatani Dewi Siti Sundari, sisihane Abimanyu iki ora bakal duwe anak turun.

Amarga anane Kalabendana tansah nuwuhake kacilakan utawa bendana, hamula Kalakatung banjur kondhang kanthi jeneng Kalabendana. Dheweke mati dening Gathotkaca amarga bendana sing tansah ngiringi tekane. Ing perang Baratayuda babak kaping IV, Gathotkaca sinengkakake minangka senapati perang Pandhawa ngadhepi Adipati Karna, senapatine Kurawa.

Nalika sanjata Kunta metu lan digegem dening Adipati Karna, Gathotkaca ngendhani kanthi cara mabur ngangkasa, karepe supaya ora ketaman sanjatane Karna. Meruhi krenahe Gathotkaca iku, Karna dadi bingung amarga dheweke mesthekake sanjatane ora bakal bisa ngenani Gathotkaca.
Ananging Karna tetep nglepasake Kuntawijaya ngener ayang-ayang werna ireng ing akasa. Kunta ngeplas saka gandhewa. Jitma Kalabendana meruhi playune sanjata Kunta lan banjur nyekel sanjatane Karna iku lan kagawa tumuju Gathotkaca sing ndhelik aling-aling mega. Kuntawijaya nubles pusere Gathotkaca. Getih nyembut kadidene udan, nelesi pabaratan Baratayuda.

Teruskan membaca..